STATUT PRZEDSZKOLA

 

STATUT PRZEDSZKOLA

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

 

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Regulamin realizacji zadań oświatowych w trybie pracy zdalnej obowiązujący w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

 

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracowników w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim (dalej jako Pracodawca) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę łączącą Pracownika( nauczyciela, nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, specjalistę) z Pracodawcą, wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,

2)      Pracowniku – należy przez to rozumieć nauczyciela, nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, specjalistę  zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem obowiązków na rzecz Pracodawcy w miejscu ich stałego wykonywania wyznaczonym przez Pracodawcę,

3)      Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675–6717 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

 

§2

Warunki dopuszczalności pracy zdalnej

Działając na podstawie art.3 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz 274) Dyrektor przedszkola zleca nauczycielom, specjalistom i nauczycielom współorganizującym  kształcenie integracyjne wykonywanie od 25.03.2020r. pracy zdalnej.

 

§3

Prawa i obowiązki Pracodawcy

Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania Pracownikowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający Pracownikowi pracę zdalną.

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach.

Pracodawca, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn leżących po jego stronie, ma prawo odwołania polecenia pracy zdalnej, ma więc możliwość wezwać Pracownika do stawienia się w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul. Żeromskiego 4.

 

§4

Prawa i obowiązki Pracownika

Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z Pracodawcą. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą oraz zakresem obowiązków.

Ponadto Pracownik zobowiązuje się do:

1)      pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,

2)      bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy Pracodawcy,

3)      potwierdzania obecności w pracy w sposób określony przez Pracodawcę, poprzez poinformowanie telefonicznie bądź mailowo bezpośredniego przełożonego.

Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Pracodawcy. Pracownik niezwłocznie zgłasza Pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.

Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Praca zdalna nauczycieli w Przedszkolu Nr3 wykonywana jest według następujących zasad:

1)      Wszyscy nauczyciele, którzy realizują pracę zdalną opracowują tygodniowy rozkład materiału zdalnego dla poszczególnych grup wiekowych .

2)      Materiał zdalny opracowany przez nauczycieli jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem realizowanym w poszczególnych grupach wiekowych

3)      Tygodniowy materiał zdalny dla poszczególnej grupy wiekowej zawiera: temat tygodnia, tematy kompleksowe dla poszczególnych dni, propozycje pracy plastycznej, propozycję piosenki tematycznej, propozycje zabaw dydaktycznych, ruchowych- możliwych do zrealizowania z dzieckiem w warunkach domowych, propozycje tematycznych kart pracy na dany tydzień.

4)      Materiał zdalny opracowywany przez specjalistów, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne uwzględnia w szczególności: możliwości psychofizyczne dzieci w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

5)      Opracowany materiał zdalny jest przesyłany do dyrekcji oraz po zatwierdzeniu do pracownika prowadzącego stronę internetową przedszkola.

6)      Materiał zdalny zamieszczany jest na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole-3.pl) raz w tygodniu- w każdy poniedziałek do godz. 9.00.

7)      Materiał zdalny opracowywany jest przez wychowawców grup, specjalistów, nauczycieli wspomagających którzy realizują pracę zdalną oraz nauczyciela języka angielskiego.

8)      Nauczyciele przedstawiają tygodniowe raporty( informacje) z nauczania zdalnego dyrektorowi/ wicedyrektorowi przedszkola w formie elektronicznej.

9)      Obowiązująca i nadrzędną formą komunikacji z rodzicami jest bieżące przekazywanie informacji rodzicom za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz w kontakcie telefonicznym lub mailowym z wychowawcą ( jeśli wyraził na to zgodę) lub z przedszkolem .

10)  Nauczyciele mają możliwość kontaktowania się z rodzicami za pomocą portali społecznościowych lub w innych formach zaakceptowanych przez dyrekcję przedszkola.

11)  Dodatkowe formy komunikacji z rodzicem poza wyżej wymienionymi są kwestią indywidualną nauczyciela i nie muszą dotyczyć wszystkich grup wiekowych.

12)   Kontakt z wychowawcą, który udostępnia swój numer kontaktowy może odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

13)   Ustalono następujące formy kontaktu z dyrekcją przedszkola:

– kontakt e-mail na adres przedszkole3bielskpodl@gmail.com lub d.zinowczyk@kgmail.com 

– kontakt telefoniczny: tel. 85 730 26 21 tel. kom. 692 355 313 

 – kontakt za pomocą komunikatora: Messenger lub Skype

– strona internetowa przedszkola

– wideokonferencje

 

§5

Sposób dokumentowania

1.Dyrekcja ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu  oświaty:

1)      nauczyciele i specjaliści prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:

–  dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie przedszkola, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,

–  nauczyciel pracujący zdalnie ma obowiązek prowadzenia własnej wewnętrznej dokumentacji, która zawierać zestawienie poszczególnych grup,  daty zrealizowanych zajęć, wskazanie tematu lub podejmowanych działań, treści nauczania z podstawy programowej , indywidualnych programów terapeutycznych lub IPET .

– inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną;

2)      Dokumentacja  obejmuje także:

–  tygodniowe zakresy treści nauczania,

– historię prowadzonej przez dyrekcje z nauczycielami, specjalistami i organem prowadzącym korespondencji mailowej,

– historię prowadzonej przez nauczycieli i specjalistów korespondencji mailowej z rodzicami,

–  historię zlecanych przez nauczycieli i specjalistów zadań,

–  zrzuty ekranu informacji zamieszczanych na stronie internetowej placówki;

3)      Dyrekcja we współpracy z nauczycielami /specjalistami może podjąć decyzję o potrzebie modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz IPET.

 

§6

Ochrona informacji i danych osobowych

Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz zniszczeniem.

Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia Pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej w Przedszkolu Żabka wraz z dokumentami powiązanymi.

 

§7

Postanowienia końcowe

Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w poleceniu Pracodawcy. Może on dowolnie kształtować okres wykonywania pracy zdalnej, uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 .

Z regulaminem zobowiązani są zapoznać się wszyscy Pracownicy placówki.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury obowiązujące w Przedszkolu Nr 3 oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

dokumenty

Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4