„Drewniane Podlasie – wystawa drewnianych narzędzi z Podlasia”

Dzieci z gr. „Motyle” i „Biedronki” uczęszczające na zajęcia Kultywowania Tradycji Białoruskich Podlasia zagościły w piątek w Galerii Bielskiego Domu Kultury.  Pan Jan Koczewski bardzo interesująco opowiedział nam o swoich zbiorach z prywatnego muzeum. Mogliśmy usłyszeć, zobaczyć i poczuć użytkowane przed laty sprzęty i przedmioty z dziedziny kultury i rzemiosła dawnego naszego regionu.

Zajęcia Kultywowania Tradycji Białoruskich Podlasia

 

„Moje małe miejsce na ziemi”- program Kultywowania Tradycji Białoruskich Podlasia przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich, rozszerza on treści programowe z zakresu edukacji patriotycznej o tematykę związaną z miejscowością (Bielsk Podlaski), naszym regionem (Podlasie) i Ojczyzną (Polską), przez co urozmaica ofertę edukacyjną naszego przedszkola. Innowacyjny charakter programu polega na wprowadzeniu elementów edukacji regionalnej, obcowania z kulturą białoruską Podlasia, wprowadzenie słownictwa gwarowego, zapoznania z odmiennością kulturową własnego regionu ale częściowo też różnych regionów Polski. Zajęcia, w których dzieci odczuwają radość z poznawania dawnych pieśni i zabaw, tańców tradycyjnych, rękodzieła ludowego kształtuje w nich szacunek do kultury ich przodków.

 

CELE GŁÓWNE

 • Promowanie kultury mniejszości w środowisku lokalnym.
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami wielokulturowego Podlasia.
 • Kształcenie poczucie przynależności regionalnej i narodowej.
 • Wszechstronny rozwój osobowości dziecka jako przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie.
 • Kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania innych kultur regionalnych oraz narodów.
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości lokalnej.
 • Poszerzanie zasoby słownictwa związanego z tematyką regionalną.
 • Budzenie miłości do miejsca zamieszkania.
 • Uwrażliwienie na piękno Podlasia.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem oraz krajem.
 • Kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym.
 • Poznanie historii i specyfiki regionu w połączeniu z tradycjami własnej rodziny.
 • Budzenie zainteresowania miejscem, w którym się urodziło i żyje.
 • Wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów, obrzędów, zwyczajów i kultury własnych przodków.
 • Budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu i elementów folkloru podlaskiego.
 • Ukazanie piękna sztuki ludowej: tańca, muzyki, haftu, stroju ludowego podlaskiego.
 • Wyrabianie szacunku dla języka i symboli narodowych.
 • Zapoznanie dzieci z gwarą mniejszości narodowościowych.
 • Dostarczanie dzieciom możliwości do czynnego uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach.
 • Zapoznanie z wytworami ludzi kultywujących tradycję ludową.
 • Przybliżenie treści bajek ludowych, które rozwijają wyobraźnię dzieci i kształtują odpowiednie postawy, twórczości pisarzy dla dzieci, pochodzących z naszego regionu.
 • Zapoznanie z miejscem zamieszkania, z jego nazwą, charakterystycznymi budynkami i obiektami, zabytkami swego miasta i regionu.
 • Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.
 • Dostrzeganie specyfiki kulturowej, historycznej i przyrodniczej najbliższego otoczenia.
 • Zdobywanie wiedzy dotyczącej sławnych ludzi związanych z Bielskiem Podlaskim.

                                                                                     Joanna Pietruczuk

koło białoruskie

Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4