ZAJĘCIA MUZYCZNO- RUCHOWE

Celem zajęć muzyczno- ruchowych  jest stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzycznej – ruchowej. Dzięki zastosowaniu ciekawych form pracy dzieci poznają nowe instrumenty muzyczne i mają możliwość z nimi obcować. Uczą się ciekawych układów tanecznych, również z wykorzystaniem różnych rekwizytów,  osłuchują się z muzyką poważną, Dzięki wprowadzeniu  ciekawych rekwizytów takich jak: chusta animacyjna itp.. zajęcia muzyczne cieszą się dużą popularnością wśród dzieci. Natomiast pomoce i sprzęt zakupione w ramach projektu przyczyniają się do urozmaicenia zajęć i zwiększają zainteresowanie dzieci realizowanym programem. Realizacja powyższego projektu pozwala na efektywniejsze wykorzystanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu, jego pełniejszy rozwój emocjonalny, społeczny i psychomotoryczny.

Agnieszka Kośko

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

Zajęcia przyrodnicze , mają na celu budowanie u dzieci postawy szacunku do przyrody, mądrego korzystania z jej zasobów oraz przeprowadzanie zabaw badawczych i eksperymentów a przez to wzbudzanie ciekawości dzieci, potrzeby wiedzy i doświadczenia. Radość i fascynacja w oczach małych przyrodników utwierdza mnie w przekonaniu , że naprawdę warto inicjować i prowadzić z dziećmi eksperymenty i zabawy o charakterze badawczym. Wykorzystując różnorodne pomoce dydaktyczne możemy obserwować przyrodę ożywioną i nieożywioną : wodę, powietrze i wykonywać eksperymenty. Zbliżająca się pora roku Wiosna dostarczy nam jeszcze więcej  ciekawych inspiracji i tematów do zajęć przyrodniczych.

                                                                                    Barbara Moczulska

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne mają na celu rozwijanie w dzieciach umiejętności komunikacyjnych, rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowania dobrych relacji z innymi, nawiązywania przyjaźni, ustalania i osiągania pozytywnych celów, skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnego obrazu samego siebie. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dzięki atrakcyjnym  i ciekawym pomocom, które wykorzystywane podczas różnych form aktywności (gier, zabaw, bajek, opowiadań, pogadanek, pokazów) uczą i rozwijają dane kompetencje.

 

Marta Karpuk

SENSOPLASTYKA

Warsztaty z elementami sensoplastyki to okazja do twórczego eksperymentowania. Zajęcia sensoplastyczne są połączeniem zabawy plastycznej z doświadczeniami polisensorycznymi, wspierającymi rozwój zmysłów oraz małej i dużej motoryki. Na zajęciach dzieci poznają niecodzienne techniki plastyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Domowa ciastolina, masa solna, piasek kinetyczny, ciecz magiczna, syczące obrazki, malowanie na mleku, lampa lawowa  to tylko część tego co dzieci już doświadczyły. Na zajęciach sensoplastycznych dzieci kreują swój mały – wielki świat. Mają okazję do radosnego spotkania, relaksacji, wspólnego działania, rozmowy, kontaktu, więzi, nauki, rozwoju i poznawania.

Elżbieta Osipiuk

TERAPIA RĘKI (moduł II)

Podczas zajęć z terapii ręki dzieci wykonują liczne ćwiczenia, których nadrzędnym zadaniem jest usprawnianie motoryczne w zakresie dużej motoryki i odpowiednich ruchów ręki oraz rozwijanie precyzji ręki i oka (koordynacji wzrokowo – ruchowej). Istotnym elementem zajęć jest także wykształcanie prawidłowych nawyków takich jak: zachowanie właściwej pozycji ciała podczas wykonywania zadań grafomotorycznych, obustronna koordynacja oraz opanowanie prawidłowego chwytu ołówka lub długopisu. Na zajęciach dzieci uczą się jak kontrolować siłę nacisku ręki w trakcie pisania oraz odpowiednio regulować napięcie mięśniowe, jak również doskonalić precyzję ruchów, poznają techniki opanowywania właściwych nawyków ruchowych związanych
z prawidłowym kierunkiem pisania. 

Elżbieta Osipiuk

 ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 30 minut. Prowadzone są w formie zabawy dzięki czemu nauka staje się prawdziwą przyjemnością. Poprzez zabawę wprowadzane jest nowe słownictwo oraz zwroty angielskie. W trakcie śpiewania piosenek, mówienia wierszyków, wyliczanek, a także zabaw ruchowych, plastycznych i muzycznych dzieci bardzo szybko przyswajają nową wiedzę. Zabawy stymulują proste wypowiedzi oraz uruchamiają zdolności naśladowcze dzieci. Różnorodność stosowanych metod sprawia, że zajęcia mają charakter dynamiczny i interesujący dla dzieci.

Beata Łodzińska

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE Z ELEMENTAMI WIZUALIZACJI

Zajęcia relaksacyjne z elementami wizualizacji – w każdej grupie przedszkolnej znajdujemy dzieci , których zachowanie ma znamiona nadpobudliwości, zamkniętych w sobie, nieśmiałych i większość dnia przebywających w przedszkolu nierzadko z ograniczoną możliwością odpoczynku. W tej sytuacji pragnę zachować własną równowagę i równowagę dzieci umiejętnie wykorzystuję chwile spokoju i odprężenia. Jednym ze sposobów jest organizowanie zabaw i ćwiczeń sprzyjających rozładowaniu emocji. Możemy wtedy prowadzić zabawy odprężające łączące różne formy działalności, np. słuchanie muzyki klasycznej o spokojnym nastroju, a następnie wyrażenie swoich przeżyć w twórczości słownej lub plastycznej; prowadzenie zabaw relaksacyjnych. Techniki relaksacyjne pomagają uspokoić i wyciszyć dziecko, wpływają na koncentrację uwagi, pomagają pokonać stres.

                                                                                                              Małgorzata Wiercińska

TERAPIA RĘKI ( muduł I)

Terapia ręki to terapia, której celem jest doskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki, wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, koordynacji „oko- ręka”, utrzymywanie właściwej postawy, wzmacnianie koncentracji. Ręka jest narządem ruchu, dzięki któremu badamy otaczający nas świat, poznajemy go oraz komunikujemy się z nim. Dzięki zastosowanej terapii poprawia się sprawność ruchowa całej kończyny górnej, umiejętność chwytu, koordynacja pomiędzy dłońmi, zdolność skupiania uwagi. Wprowadzenie skutecznej terapii ręki pozwala dzieciom na osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego a także na prawidłowe opanowanie umiejętności szkolnych tj. pisania, wycinania, malowania, wydzierania, rozwija ich zdolności manualne pozwalające osiągać zamierzone cele, wzmacnia poczucie własnej wartości poprzez budzenie wiary we własne możliwości.

Joanna Pietruczuk

ZAJĘCIA MASAŻU LECZNICZEGO

W przedszkolu w ramach projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci  w wieku przedszkolnym” – odbywają się zajęcia z masażu leczniczego. Terapią objętych jest 6 dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Celem masażu leczniczego jest poprawa wydolności organizmu, zadziałania na układ ruchu (kości, mięśnie, ścięgna), układ krwionośny i dłoni, a pośrednio na narządy wewnętrzne w celu wywołania odruchów fizjologicznych.

Andrzej Konopla

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w grupach 4-osobowych. Skierowane są do dzieci w wieku 3-6 lat, u których występują nieprawidłowości w obrębie mowy lub wymowy. Ich celem jest poprawa możliwości komunikowania się z otoczeniem poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych, kształtowanie prawidłowej wymowy, stymulowanie rozwoju mowy i logicznego myślenia, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, doskonalenie mowy pod względem gramatycznym i składniowym, kształtowanie słuchu fonematycznego. Zajęcia prowadzone są w sposób najbardziej efektywny, ponieważ główną metodą stosowaną w trakcie ich trwania jest zabawa.

Alina Krupicka

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM ALTERNATYWNYCH FORM KOMUNIKACJI

Zajęcia indywidualne rozwijające umiejętności komunikacyjne z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji skierowane są do dzieci nie komunikujących się werbalnie, wymagających rozwijania kompetencji komunikacyjnej w zakresie nawiązywania i rozwijania interakcji społecznej. Celem zajęć jest rozwijanie rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych, usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie właściwej, celowej artykulacji i fonacji, rozwijanie słownika czynnego i biernego, rozwijanie umiejętności tworzenia zrozumiałych komunikatów w określonym celu, skierowanych do konkretnego odbiorcy, a przede wszystkim nauka nowych, alternatywnych form komunikacji.

Alina Krupicka

WARSZTATY ORAZ INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM – RODZICOM DZIECI

 

Warsztat edukacyjny ma na celu wsparcie psychiczne i emocjonalne rodziców dzieci. Rodzice uzyskują informacje dotyczące form wspomagania rozwoju dziecka stosownie do jego potrzeb indywidualnych. Ponadto warsztat stanowi okazję do wymiany doświadczeń związanych ze stymulacją rozwoju dziecka. Pierwsze spotkanie warsztatowe poświęcone wspieraniu rozwoju dziecka przedszkolnego, a drugie – dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości psychoruchowej i zachowaniom agresywnym.

Konsultacje indywidualne odbywają się systematycznie w środy i czwartki. Ich tematem jest analiza zgłaszanych trudności i potrzeb rozwojowych, ocena słabychi mocnych stron rozwoju oraz zasobów rodziny istotnych w procesie stymulacji i wspierania rozwoju dziecka. Temat konsultacji jest modyfikowany stosownie do bieżących potrzeb i oczekiwań rodziców. Jednym z proponowanych zagadnień jest samodzielność dziecka – wskazanie na potrzebę jej kształtowania stosownie do potrzeb i możliwości rozwojowych.

                                                                                              Irena Folwarska

Udział w warsztacie szkoleniowym SENSOPLASTYKA -WSTĘP

Udział w kursie doskonalącym „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”

SZKOLENIE PYRAMID PECS – poziom 1

Udział w kursie doskonalącym „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”

część praktyczna w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori

projekt unijny

Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4