Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim

Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim

Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim

        Nasze przedszkole istnieje od 1984 roku. W 1998 roku Rada Pedagogiczna po analizie danych podjęła uchwałę o utworzeniu oddziałów integracyjnych w związku z zwiększającą się liczbą dzieci, których stan zdrowia wymaga wszechstronnej pomocy specjalistycznej.

W Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim w roku szkolnym 2023/2024 funkcjonuje 1 oddział integracyjny i 4 oddziały ogólnodostępne z edukacją włączającą. Placówka dysponuje 120 miejscami dla dzieci w wieku 3-6 lat. Grupy przedszkolne są jednorodne, do których uczęszczają dzieci w tym samym wieku lub mieszane tworzone dla dzieci w zbliżonym wieku. Oddział integracyjny posiada 20 miejsc w tym 5 dla dzieci z niepełnosprawnością.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.30. Placówka mieści się w centrum miasta przy ul. Żeromskiego 4. Budynek przeszedł termomodernizację. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie przedszkola znajduje się duży plac zabaw wyposażony w nowoczesny i bezpieczny sprzęt terenowy. Sale są duże i przestronne z własnym zapleczem sanitarnym. Hol jest dostosowany do zajęć dodatkowych oraz imprez okolicznościowych. Placówka posiada również pomieszczenia do zajęć terapeutycznych – salę wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny i rekreacyjny oraz gabinety do terapii indywidualnej. Własna kuchnia zapewnia 3 posiłki dziennie i umożliwia korzystanie z wyżywienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych dziecka. W zależności od rodzaju diety potrawy są modyfikowane, a składniki zamieniane odpowiednikami zalecanymi w diecie dziecka.

Zapewniamy:

 • Opiekę i edukację dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Dobre i solidne przygotowanie do nauki w szkole
 • Doświadczoną i wykwalifikowana kadrę pedagogiczną
 • Rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań dzieci
 • Wycieczki, spotkania z interesującymi ludźmi
 • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • Zdrowe i smaczne posiłki

Oferujemy szereg zajęć dodatkowych:

 • Koło plastyczne
 • Koło origami
 • Koło teatralne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Język angielski
 • 2 Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”
 • Kultywowanie Tradycji Białoruskiej Podlasia
 • Zajęcia profilaktyki logopedycznej

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Formy terapii:

• Logopedyczna• Psychologiczna• Pedagogiczna• Rehabilitacja ruchowa• Integracja Sensoryczna• Terapia ręki• Sensoplastyka• Zespół korekcyjno- kompensacyjny• Zajęcia metodą M. Montessori

Dzieciom z niepełnosprawnością w wieku 5-6 lat przysługuje zwrot kosztów dowożenia. Zasady określa umowa zawarta miedzy Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski a rodzicami dziecka.

Realizujemy również zajęcia w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA dla dzieci posiadających opinię o WWRD.Nasze przedszkole jest miejscem radosnych spotkań dzieci.

Wszystkich rodziców, opiekunów, dziadków, a przede wszystkim dzieci, serdecznie zapraszamy do zapoznania się  z naszym przedszkolem.

ŻYCZYMY DZIECIOM, PAŃSTWU I SOBIE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY!!!

NASZE PRZEDSZKOLE:

* organizuje uroczystości wewnątrz przedszkolne* uczestniczy w konkursach recytatorskich, muzycznych, plastycznych organizowanych na terenie miasta,  powiatu,  województwa oraz konkursach ogólnopolskich* bierze udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych i zdrowotnych* uczestniczy w przeglądach teatralnych* współpracuje z telewizją i prasą lokalną* bierze udział w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta* organizuje dni otwarte w przedszkolu* współpracuje z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz instytucjami działającymi na terenie miasta* zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych*organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* nasza placówka dostosowana jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

METODY PRACY WYKORZYSTYWANE W PRZEDSZKOLU

    Nauczyciele w naszym przedszkolu stosują nowoczesne metody pracy. Pozwalają one wspierać rozwój dzieci w różnych sferach. Wiadomo, że każde dziecko ma swoje indywidualne tempo rozwoju a często temu rozwojowi towarzyszą różnego typu zaburzenia (mikrodeficyty). Odpowiednio dobrane metody pracy prowadzą do wyrównania  występujących u dzieci dysharmonii rozwojowych. Umiejętności do pracy tymi metodami nauczyciele zdobyli na różnego typu kursach, szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych. Aby pracować daną metodą ważne jest przygotowanie metodyczne nauczycieli, i odpowiedni zasób w pomoce dydaktyczne.

Do najczęściej stosowanych metod należą:

– metoda Dobrego Startu

– metoda wczesnej nauki czytania I. Majchrzak

– metoda Pedagogiki Zabawy

– metoda Muzykoterapii

– metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

– metoda czynnościowego nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

– metoda Paula Dennisona

– metoda M. Montessori

– elementy metody werbo-tonalnej

-Alternatywne Metody Komunikacji

-Programy Aktywności „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” Ch. Knilla

-Stymulacja Polisensoryczna wg pór roku- Poranny Krąg

-„Wzory i Obrazki” M. Frostig i D.Horne

-Elementy Terapii Taktylnej wg S.Masgutowej

-Techniki HANDLE

-ćwiczenia z Terapii Ręki

-Bajkoterapia

ELEMENTY  METODY – ,,DZIECIĘCA MATEMATYKA” WG E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ

Dziecięca matematyka – to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej. Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dziecka, co też staramy się czynić w naszej codziennej pracy.

Ta nowatorska metoda okazała się przełomem w pokonywaniu trudności związanych z niepowodzeniami w późniejszej nauce szkolnej Z tego też względu już na etapie edukacji przedszkolnej wprowadzamy elementy tej metody od 3-latków począwszy, żeby wyeliminować potencjalne porażki związane z wszelkimi niepowodzeniami. Uczymy w ten sposób dzieci, jak powinny sobie z nimi radzić. Wiek przedszkolny jest znakomitym okresem do rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci – dotyczy to zwłaszcza   6-latków. Ponieważ ważnym zadaniem wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom sukcesów w nauce szkolnej, treści matematyczne są   tak dobrane, aby ich realizacja uchroniła przyszłych uczniów przed niepowodzeniami w uczeniu się tego przedmiotu.METODA  MARII MONTESSORI

   Nasze przedszkole w 2007r. otrzymało pomoce do pracy metodą Marii Montessori  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są one zgromadzone w specjalnie urządzonym kąciku, z którego  korzystają  dzieci z różnych grup wiekowych.  Pracują tam w małych grupach pod opieką nauczyciela. Mają możliwość wzbogacania wiedzy i ćwiczenia wielu umiejętności.  Zajęcia  rozpoczynają  się od zapoznania dzieci z nazwami pomocy, ułożeniem ich na półkach oraz ze sposobem przygotowania miejsca do pracy: (przenoszenie, rozkładanie, zwijanie dywanika lub podkładki, przynoszenie i odnoszenie pomocy). Dzieci kolejno deklarują nauczycielowi z czym chcą dzisiaj pracować i podejmują samodzielne działanie wg znanych zasad. Każde pracuje w swoim własnym tempie. W wyborze materiału kierują się indywidualnymi zainteresowaniami i możliwościami. Nauczyciel nie ingeruje w pracę dzieci, lecz bacznie ją obserwuje. Pomoce są tak skonstruowane, że dziecko samodzielnie może sprawdzić czy wykonało pracę prawidłowo. Taki sposób pracy wpływa na rozwój samodzielności dzieci i wiary we własne siły. Po pół roku pracy z materiałem dydaktycznym w kąciku M. Montessori obserwujemy ciągłe zainteresowanie dzieci. Coraz bardziej rozwijają swoją pomysłowość w sposobie wykorzystywania materiałów: tworzą własne wariacje ćwiczeń, często zaskakując nauczyciela. Tutaj sprawdza się główna zasada pedagogiki M. Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Celem metody M. Montessori jest wspieranie indywidualnego rozwoju dzieckaPodstawą metody M. Montessori jest nauczanie wielozmysłowe.

Pomoce do pracy metodą M. Montessori  podzielone są na 5 grup:

 • Materiał do ćwiczeń praktycznego dnia
 • Materiał sensoryczny

III.  Materiał do mowy

 • Materiał do matematyki
 • Materiał do edukacji kosmicznej

ZESPÓŁ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNY

W celu stymulowana rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowania niepowodzeń i ich emocjonalnych konsekwencji powołano zespół korekcyjno – kompensacyjny.

Zajęcia są ukierunkowane na następujące działania:

– rozwijanie sprawności manualnej,

– usprawnianie percepcji wzrokowej,

– usprawnianie percepcji słuchowej,

– rozwijanie umiejętności matematycznych,

– uspołecznienie.

W czasie zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony dziecka, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności. Zajęcia odbywają się w formie zabawowej, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych zgromadzonych w przedszkolu oraz kart pracy własnego autorstwa. W czasie zajęć rozwijana jest percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa, sprawność graficzna. Utrwalane są kształty liter i cyfr. W wyniku realizowanych zadań dziecko coraz lepiej funkcjonuje w grupie przedszkolnej, buduje pozytywne relacje z kolegami i nauczycielami, kompensuje braki i zdobywa nowe umiejętności.WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

    Zagadnienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stanowi jedno z priorytetowych zadań w zakresie opieki, wychowania i edukacji małego dziecka. Istnieje bowiem ogromna potrzeba podejmowania działań mających na celu pomoc dziecku oraz jego rodzinie, szczególnie w pierwszych latach jego życia, gdyż mają one decydujący wpływ na jego dalszy rozwój. W tym okresie występuje wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego, a zarazem większa podatność małego dziecka na stosowane wobec niego działania stymulujące rozwój: poznawczy, motoryczny, społeczny i emocjonalny. Umożliwia to szybsze i lepsze uzyskiwanie efektów pracy z dzieckiem w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji oraz kompensacji występujących u dziecka deficytów. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozumiane jest jako wczesne oddziaływanie stymulujące rozwój dziecka, od momentu rozpoznania zagrożenia do ukończenia siódmego roku życia, uwzględniające jego potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz działania mające na celu wsparcie i pomoc jego rodzinie. Zajęcia są skierowane na usprawnianie następujących obszarów funkcjonowania: komunikacja, samoobsługa, sprawność motoryczna, rozwój poznawczy i uspołecznienie.W realizacji programu są wykorzystywane elementy różnych metod m.in.: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; Programy Aktywności Knillów; Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona; Metody Porannego Kręgu i Muzykoterapii.

TABLICA INTERAKTYWNA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. W trosce o optymalny rozwój tych funkcji , w naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Praca z tablicą interaktywną w naszym przedszkolu jest odpowiedzią na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest bowiem nieodzownym elementem współczesnej edukacji, a tym samym wprowadza nową jakość do naszego przedszkola, które umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.Tablica interaktywna wykorzystywana jest podczas zajęć dydaktycznych, które odbywają się w placówce planowo i zgodnie z rocznym i miesięcznymi planami pracy. Tablica interaktywna dysponuje funkcjami, których nie posiadają żadne inne środki. Jest nieoceniona w pracy z dzieckiem. Pozwala dzieciom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć ,słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych. Tablica interaktywna posiada wiele zalet, spośród, których można wymienić:

– możliwość obserwacji, analizy i syntezy zjawisk, obiektów, w tym także niedostępnych w bezpośredniej percepcji, czyli mikoroskopowych i co jest szczególnie istotne jest, to dostrzegalne i wdziane przez wszystkich uczestników zajęć jednocześnie,– wzbogacanie prowadzonej aktualnie prezentacji o nowe elementy, które powodują wzrost zainteresowania zajęciami,– doskonalsze wykorzystanie wszystkich programów multimedialnych, materiałów dydaktycznych poprzez zastosowanie możliwości wykonywania notatek na tzw. stop-klatkach i zapisywanie ich w formie elektronicznej,– intuicyjność i łatwość obsługi przez dzieci, które podczas manipulowania ikonami z paska zadań same decydują w jaki sposób wykorzystać możliwości urządzenia.

Tablica interaktywna współpracuje z komputerem i i z wysokiej klasy krótkoogniskowym projektorem multimedialnym. Projektor ze względu na swoje właściwości konstrukcyjne nie stwarza najmniejszego zagrożenia dla narządów wzroku. Sama tablica działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą: pisaka lub dotyku. Jego najbardziej istotną cechą jest pełna interreakcja z dzieckiem. Maluch może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na każdym wyświetlonym na ekranie obrazie. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe.Metodą wychowania i nauczania w wieku przedszkolnym jest zabawa – praca z tablicą interaktywną umożliwia i zaspakaja tę potrzebę , gdyż oprócz wartości edukacyjnych daje ona możliwość aktywnej rozrywki.

Prowadzimy współpracę z mediami:

 • Internetowa gazeta powiatu bielskiego www.bielsk.eu
 • TVK Hajnówka

Nasze ZAbawy

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4