RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 • ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul.Żeromskiego4, 17-100 Bielsk Podlaski.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Frąckiewicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: t.frackiewicz@chronimydane.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1.Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Placówkę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki.

2.Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.3.Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)usunięcia swoich danych osobowych,4)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)przenoszenia swoich danych osobowych,

6)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody. Brak wyrażenia zgody, w przypadku przetwarzania nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.3.W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 • ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI.PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

Administrator nie zamierza przekazywać  danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

REGULAMIN  UŻYTKOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

 

§1

I. Monitoring wizyjny wykorzystywany jest przez Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669.)

§2

II. Monitoringiem wizyjnym objęte są  pomieszczenia:

teren zewnętrzny wokół placówki,

 • ogród przedszkolny,
 • wejście do placówki,
 • Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
 • Rejestracji i zapisywanie obrazu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.

  §3

  III. Monitoring nie obejmuje:
 • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • pomieszczeń, w których dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • hol dolny
 • szatnia dla dzieci na parterze
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
 • pomieszczeń socjalnych,
 • szatni i przebieralni dla pracowników,
 • biur, archiwum, pomieszczeń gospodarczych,
 • kuchni i zaplecza kuchennego.

§4

Osoby wchodzące na teren monitorowany informowane są o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego przez umieszczenie piktogramów i tablic informacyjnych przy każdym wejściu w teren monitorowany .

§5

 • Urządzenia rejestrujące przechowywane są w pomieszczeniu do którego ma dostęp jedynie Dyrektor i osoby upoważnione przez Dyrektora.
 • Dostęp do odtwarzania nagrań ma tylko Dyrektor.
 • Zapis z monitoringu wizyjnego przechowuje się przez max 1 miesiąc. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane.
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4